A Street From Kaleici


 

A STREET FROM “KALEİÇİ” – 1998 –

nr006_1998aabv17 © LEVENT ŞEN
nr006_1998aabv17 © LEVENT ŞEN

Old House Dyed Golden Yellow


 

“KARANLIK” STREET – 1998 –

nr006_1998aabv18 © LEVENT ŞEN
nr006_1998aabv18 © LEVENT ŞEN

A Narrow Street And Minaret


 

“SULTAN ALAADDIN” MOSQUE / “SEFEROGLU” STREET – 1998 –

nr006_1998aabv13 © LEVENT ŞEN
nr006_1998aabv13 © LEVENT ŞEN